Można zgłaszać uwagi co do zagospodarowania przestrzennego gminy

Do 17 listopada 2017 roku mieszkańcy gminy Mirzec będą mieli możliwość zgłaszania uwag co do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, które zostało wyłożone do publicznego wglądu.

Wspomniany projekt określa ogólne przeznaczenie gruntów na terenie całej gminy (w tym naszej wsi) m.in. pod zabudowę mieszkalną oraz tereny przemysłowe, rolnicze czy leśne. Dokument dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://ugmirzec.sisco.info/?id=1259 oraz w Urzędzie Gminy Mirzec w pokoju nr 313 w godzinach pracy urzędu: pon. 7:30-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30 (do 26 października).

Wszelkie uwagi co do projektu można kierować do Wójta Gminy Mirzec na cztery sposoby:

  • pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,
  • drogą elektroniczną na adres ug_mirzec@poczta.onet.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  • ustnie do protokołu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać: nazwisko, imię, adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.