Podatek od nieruchomości na 2017r

Na listopadowej sesji Rada Gminy w Mircu obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku leśnego oraz opłatę od posiadania psów na 2017 r.

Średnią cenę skupu żyta wynoszącą 52,44 zł, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego obniżono do kwoty 50,00 zł za 1 kwintal, tyle samo co w roku ubiegłym. W konsekwencji stawka podatku rolnego od gospodarstw rolnych wyniesie na terenie gminy Mirzec w 2017 roku 125,00 zł za 1 ha gruntu, natomiast stawka podatku rolnego dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych wyniesie 250,00 zł.

Stawka podatku za 1 m² od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,87 zł i będzie na takim samym poziomie jak w roku poprzednim. Stawka podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi zmniejszy się o 4 grosze i wyniesie 4,54 zł. Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego wzrośnie o 1 grosz i wyniesie 0,28 zł. Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji zmniejszy się o 2 grosze i wyniesie 2,98 zł. Stawka podatkowa za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wzrośnie o 1 grosz i wyniesie 0,57 zł. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 10 groszy i wyniesie 19,30 zł. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym zmniejszy się o 9 groszy i wyniesie 10,59 zł. Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pozostanie na takim samym poziomie i wyniesie 4,05 zł. Od pozostałych budynków wzrośnie o 5 groszy i wyniesie 4,55 zł. Stawka podatku od budowli pozostanie na dotychczasowym poziomie i wyniesie 2% ich wartości.
Natomiast stawki podatku od środków transportowych zostaną utrzymane na poziomie roku 2016.

Podstawę obliczenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za 1 m³. W roku 2016 obowiązywała kwota 191,77 zł za 1 m³ drewna a w roku 2017 obowiązuje kwota 191,01 zł. Stawka podatku leśnego zmniejszy się o blisko 17 groszy i wyniesie 42,0222 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Stawka opłaty nie może przekroczyć 118,97 zł. Rada Gminy w Mircu wzorem z lat ubiegłych odstąpiła od wprowadzenia opłaty z tytułu posiadania psów na rok 2017.