Studium zagospodarowania przestrzennego do wglądu po raz trzeci

Do 4 grudnia w Urzędzie Gminy można wnosić uwagi na temat projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. We wtorek 20 listopada o godz. 16:00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się publiczna dyskusja na temat projektu.

Projekt studium można zobaczyć od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Gminy w pokój nr 313 w godz. od 7:30 do 15:30 (w poniedziałki do godz. 17:00) lub na stronie internetowej TUTAJ. Uwagi mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Jak zgłosić uwagi co do projektu Studium zagospodarowania przestrzennego?

  • na piśmie do Wójta Gminy Mirzec w kancelarii Urzędu Gminy w Mircu;
  • drogą elektroniczną na adres ug_mirzec@poczta.onet.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP;
  • ustnie do protokołu.

Uwagi lub wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga ta dotyczy.

 

Tekst: Żaneta Spadło