Uchwalono podatek od nieruchomości na 2018 rok

Na listopadowej sesji Rada Gminy w Mircu obniżyła średnią cenę skupu żyta (przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego) oraz uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych oraz podatku leśnego na kolejny rok. Nadal nie będzie opłat od posiadania psów.

Średnia cena skupu żyta, która wynosiła dotychczas 52,49 zł za 1 kwintal, została obniżona do kwoty 50,00 zł. W konsekwencji podatek od gospodarstw rolnych na terenie gminy Mirzec w 2018 roku wyniesie 125,00 zł za 1 ha gruntu. Z kolei podatek dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych, wyniesie 250,00 zł za 1 ha.

Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 1 grosz w stosunku do roku ubiegłego i teraz wyniesie 0,88 zł za 1 m2 . Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi zwiększy się o 9 groszy i wyniesie 4,63 zł. Z kolei od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, wzrośnie o 1 grosz i wyniesie w 2018 roku 0,29 zł. Od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, stawka podatku wzrośnie o 6 groszy i wyniesie 3,04 zł. Stawka podatkowa za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wzrośnie o 2 grosze, wyniesie więc 0,59 zł. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 20 groszy i wyniesie 19,50 zł. Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym podatek wyniesie 10,80 zł (wzrost o 21 groszy w stosunku do roku poprzedniego), zaś od pozostałych budynków – 4,60 zł (wzrost o 5 groszy). Z kolei stawki podatków od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz od budowli pozostaną na dotychczasowym poziomie – pierwszy wyniesie więc 4,05 zł, a drugi – 2% wartości budowli. Stawki podatku od środków transportowych również zostaną utrzymane na poziomie z lat 2016 i 2017.

Podstawę obliczenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna za 1 m3. W 2018 roku będzie to koszt 197,06 zł za 1 m3, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego roku stawka wzrosła o 6,05 zł (wcześniej wynosiła ona 191,01 zł za 1 m3 drewna). Stawka podatku leśnego  na 2018 rok zwiększy się o blisko 1,33 zł i wyniesie 43,3532 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Rada Gminy, wzorem poprzednich lat, odstąpiła także od wprowadzenia opłaty od posiadania psów, której wprowadzenie umożliwia Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (wówczas stawka takiej opłaty nie może przekroczyć 121,24 zł od jednego psa). Właściciele czworonogów mogą więc odetchnąć z ulgą.