Uchwalono studium zagospodarowania przestrzennego

Po blisko czterech latach pracy nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy Rada Gminy w Mircu na sesji 28 grudnia zatwierdziła projekt uchwały.

Po ostatnim (drugim) wyłożeniu projektu Studium do publicznego wglądu w dniach  od 26 września do 26 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Mircu wniesiono 17 uwag, z których część została uwzględniona przez Wójta (13 uwag w całości i 1 uwaga częściowo). W sumie nie uwzględniono 19 uwag z pierwszego i drugiego wyłożenia studium. Uwagi dotyczyły zmiany przeznaczenia działek w miejscowościach: Jagodne, Małyszyn, Mirzec, Trębowiec, Tychów Stary  i Osiny.

Kolejnym etapem będzie przedłożenie uchwały w sprawie Studium Wojewodzie Świętokrzyskiemu w celu oceny zgodności uchwały z przepisami prawa. Dopiero pozytywna opinia będzie podstawą do rozpoczęcia procedury zmiany obowiązującego od 2010 roku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec.

O studium zagospodarowania przestrzennego pisaliśmy już tutaj. O wynikach dalszego postępowania będziemy informować na bieżąco.

Tekst: Sylwester Spadło