Radni uchwalili Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na sesji 31 stycznia Rada Gminy Mirzec ponownie uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Teraz Studium zostanie przekazane Wojewodzie Świętokrzyskiemu, który oceni zgodność uchwały z przepisami prawa.

Po ostatnim, trzecim wyłożeniu projektu Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, wniesiono cztery uwagi. Dwie z nich zostały uwzględnione w całości, a kolejne dwie – częściowo. Żadna z uwag nie dotyczyła jednak Tychowa Nowego.

Przypominamy, że zgodnie z uwagami zawartymi w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z 2 lutego 2018 roku, Wójt Gminy Mirzec przystąpił do wprowadzenia zmian w Studium w celu dostosowania jego treści do wymogów prawa. W ramach tych zmian dokonano m.in. analizy i korekty bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Teraz czekamy na opinię Wojewody Świętokrzyskiego. Jeśli opinia ta będzie pozytywna, rozpocznie się procedura zmian Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mirzec, który obowiązywał od 2010 roku.

Tekst i fot.: Sylwester Spadło