Studium zagospodarowania przestrzennego trafiło do kosza

Wojewoda świętokrzyski negatywnie zaopiniował Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które Rada Gminy w Mircu uchwaliła na sesji 28 grudnia 2017 roku. 

Odrzucenie projektu uzasadniono istotnym naruszeniem zasad i trybu jego sporządzenia. Wojewoda świętokrzyski stwierdził bowiem, że Studium zakłada zbyt dużą ilość terenów przeznaczonych pod nową zabudowę, a tym samym przekracza ich dopuszczalny bilans. Warto jednak przypomnieć, że taki wymóg nie obowiązywał w momencie rozpoczynania prac nad projektem Studium. Zasady określania bilansu terenów zostały wprowadzone ustawą z końca 2015 roku. Tymczasem projekt przekraczał dopuszczalną powierzchnię terenów o 87 hektarów.

Wojewoda świętokrzyski stwierdził także, że po ostatnich zmianach  wskaźników dotyczących zagospodarowania terenów oraz kształtowania zabudowy należało ponownie wyłożyć Studium do publicznego wglądu, aby umożliwić mieszkańcom wniesienie ewentualnych uwag.

Studium zagospodarowania przestrzennego zakładało m.in. nową zabudowę wzdłuż istniejącej już drogi na Gościńcu w kierunku Iłży, a także budowę terenów rekreacyjnych w pobliżu remizy, o których pisaliśmy TUTAJ. O samym projekcie Studium pisaliśmy zaś TUTAJ i TUTAJ.

 

Tekst: Sylwester Spadło, Żaneta Spadło